Podstawowe informacje

To nasza marka!

Jeśli sprzedają lub planują Państwo sprzedawać swoje produkty lub usługi pod określoną nazwą (popularnie zwaną „marką”) i chcą Państwo aby nazwa ta była kojarzona wyłącznie z Państwa działalnością oraz żeby nikt inny nie mógł się nią posługiwać, to sposobem na osiągnięcie tych zamierzeń, jest rejestracja tego oznaczenia w kraju, w którym Państwo takiej ochrony i wyłączności na posługiwanie się nim, poszukują.

Do czego służy znak towarowy?

Znak towarowy daje pewność nabywcom Państwa produktów lub usług, że produkty i usługi te pochodzą właśnie od Państwa. Znak towarowy podnosi także wśród nabywców świadomość istnienia Państwa marki i ułatwia rozszerzenie jej używania dla oznaczania przez Państwa także innych produktów i usług. Znak towary informuje o jakości towarów lub usług oraz służyć może do ich reklamy.

Co może być znakiem towarowym?

Zgodnie z Art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 – Prawo własności przemysłowej, „Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony”

Znakiem towarowym może być:

 • oznaczenie słowne (wyraz, zdanie, slogan), np.: nivea, zielone jabłuszko, nivea for you, www.google.pl
  oznaczenie słowno-graficzne (zawierające, oprócz słów także elementy graficzne lub same słowa w określonym kroju czcionki), np.:

Patent-Service-slownograficzne1 Patent-Service-slownograficzne2 Patent-Service-slownograficzne3

 • oznaczenie graficzne (rysunki, ornamenty), np.:

Patent-Service-graficzne1 Patent-Service-graficzne2 Patent-Sevice-graficzne3 Patent-Service-graficzne4

 • oznaczenia przestrzenne, np.:

Patent-Service-przestrzenne1 Patent-Service-przestrzenne2

Po co rejestrować?

Dopóty znak nie jest zarejestrowany w Państwa imieniu jest „wolny” – ktokolwiek inny może uzyskać wyłączne prawo do używania takiego znaku. Przez uzyskanie prawa ochronnego w krajowym lub międzynarodowym urzędzie patentowym nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze danego kraju lub wyznaczonych państw. Uzyskanie ochrony dla znaku towarowego ułatwia zdecydowanie działania prawne przeciwko nieuczciwym konkurentom usiłującym wprowadzać na rynek danego kraju produkty lub usługi pod identycznym lub podobnym znakiem towarowym. Zapobiegniemy w ten sposób wprowadzaniu nabywców w błąd, utracie renomy naszego znaku, utracie zysków a nieuczciwemu konkurentowi uniemożliwimy osiąganie nieuprawnionemu zysku.

Znaki towarowe mogą być źródłem dochodów dla ich właścicieli poprzez na przykład udzielenie licencji innym przedsiębiorcom na używanie znaku w ramach np. sieci franchisingowej lub sprzedając znak, gdyż prawa ochronne są zbywalne.

Dobra opinia o towarach lub usługach oznaczonych Państwa znakiem towarowym decyduje o sukcesie produktu lub usługi na rynku i dlatego tak ważne jest by znak towarowy był chroniony.

Jak długo trwa ochrona znaku towarowego?

Ochrona znaku towarowego trwa w większości urzędów patentowych, w tym w Urzędzie Patentowym RP, a także w przypadku znaków zgłaszanych w trybie unijnym (EUIPO) oraz międzynarodowym (WIPO), 10 lat od daty zgłoszenia i może być, bez ograniczeń czasowych, przedłużana na kolejne 10-letnie okresy ochrony.

Jak rejestrować?

Tryb krajowy:

Najskuteczniejszym sposobem zapewnienia sobie ochrony dla naszego znaku towarowego jest zgłoszenie go do ochrony w urzędzie patentowym danego państwa lub urzędzie patentowym, który umożliwia uzyskanie ochrony w większej ilości państw. Urzędem rejestrującym znaki towarowe oraz inne obiekty ochrony własności patentowej na terenie Polski jest Urząd Patentowy RP. Lista krajowych urzędów patentowych innych państw znajduje się (w języku angielskim) tutaj.

Tryb regionalny:

W celu uzyskania wyłącznych praw ochronnych dla naszego znaku na terenie całej Unii, należy zgłosić znak do ochrony w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO w Alicante.

Tryb międzynarodowy:

Jeśli natomiast chcą Państwo zapewnić sobie ochronę dla znaku w kilku lub większej ilości państw na całym świecie, to podanie należy skierować do Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO w Genewie, wyznaczając w zgłoszeniu interesujące nas państwa.

Więcej informacji na temat znaków towarowych znajduje się w broszurze Urzędu Patentowego RP pt.: “Znaki towarowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw”. Zachęcamy do lektury!

NASZE USŁUGI:

Nasz zakres usług związanych z uzyskaniem jak i utrzymaniem ochrony znaków towarowych w kraju i zagranicą, obejmuje m.in.:

 • pomoc w określeniu klas towarowych/usługowych według Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług (tzw. nicejskiej)
 • wstępne badania dostępnych baz znaków towarowych pod kątem istnienia wcześniej zgłoszonych znaków identycznych lub podobnych,
 • przygotowanie i wniesienie podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy do Urzędu Patentowego RP (tryb krajowy), Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (tryb wspólnotowy), Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO w Genewie (tryb międzynarodowy)
 • prowadzeni korespondencji z ww. urzędami podczas procedury zgłoszeniowej (np. przedstawianie argumentów na obronę zgłoszenia w przypadku odmowy udzielenia praw ochronnych przez urząd),
 • reprezentowanie klientów przed ww. urzędami, sądami administracyjnymi, powszechnymi lub osobami trzecimi w postępowaniu sprzeciwowym, w sprawach o wygaszenie, unieważnienie lub naruszenie praw ochronnych oraz w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji,
 • reprezentowanie klientów przed zagranicznymi rzecznikami patentowymi w postępowaniach przed krajowymi urzędami patentowymi (np. w przypadku odmowy uznania międzynarodowej rejestracji przez dany urząd)
 • dozorowanie oraz przedłużanie ochrony znaków towarowych na kolejne okresy ochronne,
 • śledzenie zgłoszeń konkurencji,
 • bieżące, regularne badania baz znaków towarowych pod kątem zgłoszeń do rejestracji znaków podobnych lub identycznych.
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą lub masz pytania to zapraszamy do kontaktu.
Translator