Prawo
Wybrane akty prawne

Patent-Service-Prawo-Przepisy-krajowe

Przepisy krajowe:

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych
USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 

Patent-Service-Miedzynarodowe-i-europejskie-regulacje-prawne

Międzynarodowe i europejskie regulacje prawne:

KONWENCJA paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r.
UKŁAD o współpracy patentowej z dnia 19 czerwca 1970 r.
KONWENCJA o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r.
ROZPORZĄDZENIE Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego
POROZUMIENIE madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r.
PROTOKÓŁ do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r.

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą lub masz pytania to zapraszamy do kontaktu.
Translator