Podstawowe informacje

To nasz wzór!

Przez uzyskanie prawa ochronnego na wzór użytkowy, które udziela Urząd Patentowy RP po przeprowadzeniu pełnych badań zdolności ochronnej, zgłaszający nabywa prawo wyłącznego korzystania ze wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Co to jest wzór użytkowy?

Zgodnie z Art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 – Prawo własności przemysłowej:

„wzorem użytkowym jest nowe i nadające się do przemysłowego zastosowania rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci”.

UWAGA! Warunki do udzielenia ochrony na wzór użytkowy, inaczej niż w przypadku zgłoszenia wynalazku nie zawierają wymogu „poziomu wynalazczego” rozwiązania.

W niektórych z tych państw zakres ochrony jest ograniczony tylko do pewnego obszaru techniki. W Polsce chroniony wzór użytkowy może dotyczyć wyłącznie przedmiotu materialnego o trwałej postaci, określonego poprzez cechy techniczne przedmiotu, przejawiające się w ukształtowaniu przestrzennym (kształcie) i/lub budowie (konstrukcji) przedmiotu, jako całości, bądź funkcjonalnym zestawieniu elementów niepołączonych ze sobą konstrukcyjnie. Pojęcie wzoru użytkowego odnosi się jedynie do wytworów materialnych o trwałej postaci, a więc przedmiotów charakteryzujących się określonym ukształtowaniem przestrzennym. Za wzór użytkowy uważa się taki przedmiot, który może być wydzielony z otoczenia, przy czym po wydzieleniu zachowuje swoją użyteczność. W innych państwach uzyskanie ochrony na wzór użytkowy możliwe jest również dla sposobów i metod (tak jak np. w Austrii).

UWAGA! Zatem wzorem użytkowym nie może być sposób otrzymywania, technologia, sposób pomiaru itp.

W trakcie postępowania zgłoszeniowego istnieje możliwość, przy zachowaniu obowiązujących przepisów, dokonania konwersji zgłoszenia wynalazku na zgłoszenie wzoru użytkowego. W takiej sytuacji pierwotne zgłoszenie patentowe musi spełniać wymogi przewidziane dla dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego, powinno dotyczyć zatem nowego i nadające się do przemysłowego zastosowania rozwiązania o charakterze technicznym, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci.

Przykłady wzorów użytkowych:

Wzór nr Ru-64526: Skrzynka transportowa, zwłaszcza do warzyw i owoców:

Patent-Service-Skrzynka-transportowa-zwłaszcza-do-warzyw-i-owoców_Ru-64526

Wzór nr Ru-63882: Oprawa lampy oświetleniowej:

Patent-Service-oprawa-lampy-oświetleniowej_Ru-63882

Wzór nr Ru-64234: Oprawa liniowego źródła światła:

Patent-Service-oprawa-liniowego-źródła-światła_Ru-64234

Jak długo trwa ochrona wzoru użytkowego?

Maksymalny okres ochrony wzoru użytkowego to 10 lat.

W jakich państwach można uzyskać ochronę dla wzoru użytkowego?

Wzory użytkowe są chronione tylko w niektórych państwach. Aktualnie (na dzień 1 lipca 2009 r.) o ochronę wzoru użytkowego można się ubiegać w 78 państwach, wraz z Polską (są to m.in.: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Japonia, Korea Południowa, Portugalia, Rosja, Słowacja czy Ukraina).

Jak długo trwa procedura rejestracji wzoru użytkowego?

Około 3 do 5 lat.

Co powinno zawierać podanie o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy?

 • oznaczenie zgłaszającego,
 • określenie przedmiotu zgłoszenia
 • wniosek o udzielenie prawa ochronnego,
 • opis wzoru użytkowego ujawniający jego istotę,
 • zastrzeżenie lub zastrzeżenia ochronne,
 • skrót opisu,
 • rysunek lub rysunki.

UWAGA! Inaczej niż w przypadku zgłoszenia patentowego, gdzie dołączenie rysunków dla oddania istoty wynalazku nie jest obligatoryjne, w zgłoszeniu wzoru użytkowego zamieszczenie rysunków jest obligatoryjne.

Pełna lista opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych w trybie krajowym w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP znajduje się Rozporządzeniu Rady Ministrów.

NASZE USŁUGI:

Dzięki swojemu doświadczeniu w dziedzinie własności intelektualnej i przemysłowej, rzecznik patentowy:

 • doradzi, z jakiej ochrony możemy skorzystać we przypadku naszego rozwiązania – jak dla wynalazku czy jak dla wzoru użytkowego,
 • pomoże Państwu przygotować podanie do Urzędu, zredagować opis, zastrzeżenia ochronne oraz skrót opisu,
 • przeprowadzi poszukiwania baz wzorów dla sprawdzenia jego nowości w celu uniknięcia kolizji z chronionym wzorem,
 • będzie monitorował terminy uiszczania opłat okresowych,
 • będzie prowadził w Państwa imieniu korespondencję z Urzędem podczas procedury rejestracji,
 • sporządzi i złoży w Państwa imieniu odpowiednie wnioski do Urzędu (np. w przypadku odmowy rejestracji wzoru przez Urząd, uchybienia terminowi wniesienia opłaty, zmiany w rejestrze itp.)
 • będzie prowadził w Państwa imieniu negocjacje oraz korespondencję z osobami trzecimi (np. w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec naszego zgłoszenia, lub naruszenia prawa ochronnego)
 • pomoże sporządzić umowę licencji, umowę o poufności, umowę przeniesienia praw ochronnych itp.

Pełna lista polskich rzeczników patentowych jest dostępna na stronie Polskiej Izby Rzeczników Patentowych (PIRP).

Więcej informacji na temat wzorów użytkowych (oraz wynalazków) znajdą Państwo w publikacji Urzędu Patentowego RP pt. “Poradnik Wynalazcy. Metoda badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych”.

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą lub masz pytania to zapraszamy do kontaktu.
Translator