Polityka prywatności – Biuro Ochrony Własności Intelektualnej PATENT-SERVICE Paweł Górnicki

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – w dalszej treści w skrócie RODO – informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak wykorzystywane będą Pani/Pana dane osobowe, jest Biuro Ochrony Własności Intelektualnej PATENT-SERVICE Paweł Górnicki, z siedzibą w Poznaniu, ul. Rybojadzka 16, tel./fax: 61 8536449, patent@patent-service.pl, w dalszej treści nazywana w skrócie „PATENT-SERVICE”, zarejestrowana w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod nazwą Paweł Górnicki „PATENT-SERVICE” Biuro Ochrony Własności Intelektualnej, NIP: 7771377723, REGON: 630820712;

Informacja dla klientów PATENT-SERVICE, osób z którymi PATENT-SERVICE współpracuje i prowadzi korespondencje, pracowników i współpracowników klientów PATENT-SERVICE oraz pracowników lub współpracowników, którym PATENT-SERVICE przedstawia ofertę współpracy.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia świadczenia  dla Pana/Pani usług w ramach współpracy z PATENT-SERVICE. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
 2. niezbędnych do wykonywania umowy zawartej z Panią/Panem,
 3. umożliwienia świadczenia usług przez naszą kancelarię w zakresie dotyczącym:zgłaszania do Urzędu Patentowego RP oraz do innych urzędów zajmujących się ochroną własności intelektualnej (EUIPO, WIPO, EPO i innych) wynalazków, wzorów użytkowych, wzorówprzemysłowych i znaków towarowych w celu uzyskania ochrony i prowadzenia postępowania odmomentu zgłoszenia aż do – opcjonalnie – uzyskania prawomocnej decyzji lub do wygaśnięciaprawa;
 4. przeprowadzania różnego rodzaju badań (badania stanu techniki, zdolności patentowej i ochronnej rozwiązańtechnicznych, zdolności rejestracyjnej znaków towarowych),
 5. prowadzenia spraw spornych przed Urzędem Patentowym RP i krajowymi Sądami Administracyjnymi i Cywilnymi; do prowadzenia negocjacji między stronami sporów itp.
 6. walki z nieuczciwą konkurencją,
 7. przygotowywania wniosków, odpowiedzi wnioski, pism procesowych; sporządzania opinii prawnych, listów ostrzegawczych, odpowiedzi na listy ostrzegawcze;
 8. reprezentowania klientów przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi, sądamicywilnymi w sprawach spornych dotyczących praw własności przemysłowej,przy czym przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie może być dokonywane za pośrednictwem poczty, telefaksem, jak i drogą elektroniczną,
 9. kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych ze świadczeniem usług – prowadzeniemspraw związanych z prawami własności intelektualnej,
 10. dla celów podatkowych i rachunkowych (udostepnienie podmiotom trzecim, współpracującym z PATENT-SERVICE na rzecz usług w ramach współpracy),
 11. do monitorowania Pani/Pana praw własności intelektualnej,
 12. do windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 13. przechowywania danych dla celów archiwizacji
 • Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane w niezbędnym zakresie podmiotom trzecim, które współpracują z PATENT-SERVICE przy świadczeniu na rzecz Pana/Pani usług w ramach współpracy, w tym do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, a także do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.  b i c,  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Pani /Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania;
 • wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Pani /Pana danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani /Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani /Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Informacja o obowiązku podania danych i skutkach i niepodania

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości realizacji stosunku pracy. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych wyżej.

 • Okres przechowywania danych

PATENT-SERVICE przechowuje i przetwarza Pana/Pani dane osobiste przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, albo tak długo, jak długo istnieje cel, w którym zostały one zebrane, a ponadtopo jego zakończeniu, w celu:

 • dochodzenia roszczeń,  w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych, rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom, oszustwom, naruszeniom Pani/Pana prawa,
  • w celach archiwizacyjnych,
  • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia umowy
Translator