Podstawowe informacje

 

Patent przyznaje uprawnionemu wyłączne prawa do wytwarzania, używania, oferowania do sprzedaży lub importu produktu opartego na wynalazku, tym samym zakazuje takich działań innym podmiotom bez uprzedniej zgody właściciela patentu.

Na jakie wynalazki można uzyskać patent?

Zgodnie z Art. 24 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 – Prawo własności przemysłowej, patenty są udzielane na rozwiązania o charakterze technicznym, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego zastosowania. W literaturze za takie rozwiązania uważa się wszelkie metody fizyko-chemicznego oddziaływania na materię, wytwory materialne będące wynikiem zastosowania danej metody lub służące uzyskaniu efektu oddziaływania na materię.”

Rozwiązaniami takimi są zatem:

 • wynalazki konstrukcyjne, np.:

„Przyrząd gimnastyczny imitujący jazdę na nartach”:

Patent-Service-przyrząd1

 

 • substancje, np.:

„Azolidynokarbonitryle i ich zastosowanie jako inhibitory DPP-IV”:

Patent-Service-zw-chem-300x214

 • sposoby wytwarzania, przechowywania, konserwowania, transportowania lub niszczenia wyrobów, np.:

„Sposób wytwarzania tarczy przepustnicy (oraz tarcza przepustnicy)”

Produkt złożony (np. telefon komórkowy) może zawierać wiele rozwiązań technicznych chronionych patentami, które mogą należeć do tego samego lub różnych podmiotów uprawnionych.

Nie patentuje się rozwiązań o charakterze nietechnicznym, tj. rozwiązań o charakterze organizacyjnym, abstrakcyjnym, pomysłów o charakterze magicznym, wytworów ukształtowanych w określony sposób w celu uzyskanie efektu estetycznego.

Ochrona patentu może trwać maksymalnie 20 lat licząc od dnia dokonania zgłoszenia pod warunkiem terminowego uiszczenia wszelkich opłat związanych z udzieleniem i utrzymaniem ochrony wynalazku. Szczegóły dotyczące opłat wnoszonych na konto Urzędu Patentowego RP w związku z patentowaniem wynalazków zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

Po co patentować?

Patent jest ważnym narzędziem, które mogą Państwo wykorzystać w np. w swojej działalności gospodarczej. Rosnące zapotrzebowanie na nowatorskie produkty oraz zwiększająca się konkurencja na rynku zmuszają do szukania innowacyjności, opracowywania nowych technologii lub uzyskiwania dostępu do innowacyjnych rozwiązań będących w posiadaniu innych przedsiębiorców. Opracowanie a następnie opatentowanie wynalazku może Państwu pomóc w:

 • osiągnięciu przewagi konkurencyjnej,
 • zapewnieniu silnej pozycji na rynku,
 • podniesieniu renomy przedsiębiorstwa oraz jego wartości rynkowej,
 • uzyskaniu dodatkowych dochodów (np. poprzez udzielenie licencji na korzystanie z danego wynalazku),
 • pozyskaniu kapitału (grantów) na kontynuowanie prac nad doskonaleniem wynalazku,
 • podjęciu kroków prawnych przeciwko podmiotom naruszającym chroniony wynalazek.

Jak i w jakich państwach patentować?

Patenty udzielane są przez:

procedura krajowa: krajowe urzędy ds. własności przemysłowej: w Polsce jest to Urząd Patentowy RP (pełna lista wszystkich krajowych urzędów patentowych (w języku angielskim) znajduje się tutaj),

procedura regionalna: regionalne urzędy, np. Europejski Urząd Patentowy (pełna lista wszystkich regionalnych  urzędów patentowych (w języku angielskim) znajduje się tutaj)

procedura międzynarodowa: Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO w Genewie.

Jakie koszty?

Istotnym elementem przy podejmowaniu decyzji o terytorialnym zakresie ochrony patentowej obok takich jak: miejsce wytwarzania produktu, miejsce wprowadzenie produktu do obrotu, są koszty opatentowania wynalazku oraz budżet zgłaszającego.

Koszty patentowania obejmują:

 • koszty związane z przeprowadzeniem badań stanu techniki, w szczególności, jeśli korzysta się z płatnych baz danych;
 • opłaty urzędowe związane ze zgłoszeniem, które znacznie różnią się w poszczególnych państwach lub urzędach regionalnych;
 • opłaty urzędowe związane z utrzymaniem patentu w mocy, zwykle wnoszone raz do roku;
 • honorarium rzecznika patentowego (np. za przeprowadzenie poszukiwań o stanie techniki, sporządzenie opinii na temat zdolności patentowej, przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej, reprezentowanie zgłaszającego przed urzędem patentowym);
 • koszty postępowania za granicą (opłaty urzędowe, koszty lokalnego pełnomocnika).

Przykładowe wysokości opłat związanych z patentowaniem wynalazku w Polsce: tutaj.

Nasze usługi

Przygotowanie zgłoszenia patentowego, prowadzenie postępowania przed urzędami patentowymi do momentu udzielenia patentu, jest zadaniem skomplikowanym. Wymaga, nie tylko specjalistycznej wiedzy technicznej ale przede wszystkim  z dziedziny prawa patentowego. Niezbędna jest także znajomość procedur i praktyk danego urzędu oraz doświadczenie we współpracy z zagranicznymi kancelariami patentowymi. Nasz kancelaria służy pomocą w:

 • przygotowaniu wyceny kosztów opatentowania wynalazku
 • przeprowadzeniu poszukiwań o stanie techniki w literaturze patentowej
 • przygotowaniu dokumentacji zgłoszeniowej, w tym opisu patentowego, zastrzeżeń patentowych, skrótu wynalazku oraz ewentualnie rysunków
 • prowadzeniu korespondencji z Urzędem Patentowym RP, związanej zwłaszcza z nadsyłaniem przez zgłaszającego wyjaśnień i stosownych dokumentów na etapie zgłoszenia
 • dokonaniu dopuszczalnych poprawek i uzupełnień, jak również ewentualnie wydzielenie odrębnych wynalazków z pierwotnego zgłoszenia lub ograniczenie zakresu ochrony
 • dozorowaniu terminów opłat okresowych
 • reprezentowaniu zgłaszającego w postępowaniu sprzeciwowym (złożenie sprzeciwu, odpowiedź na sprzeciw)
 • składaniu wniosków o unieważnienie
 • negocjowaniu porozumień, umów licencyjnych
 • dochodzeniu roszczeń wobec naruszycieli
 • obronie przed zarzutami osób trzecich -uprawnionych do innych patentów

Ponadto, służymy pomocą w:

 • zgłoszeniu wynalazku w ramach Układu o Współpracy Patentowej (PCT) w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (procedura międzynarodowa)
 • zgłoszeniu wynalazku w Europejskim Urzędzie Patentowym (procedura regionalna)
 • walidowaniu wynalazku zgłoszonego w Europejskim Urzędzie Patentowym (faza krajowa procedury regionalnej)
 • tłumaczeniu i składaniu w Urzędzie Patentowym RP zastrzeżeń patentowych zgłoszeń europejskich
 • tłumaczeniu i składaniu w Urzędzie Patentowym RP udzielonych patentów europejskich
 • zgłoszeniu wynalazku bezpośrednio w urzędzie patentowym państwa, w którym wynalazek ma być chroniony – (procedura krajowa) – poprzez m.in. kontakt z zagranicznymi kancelariami patentowymi

UWAGA! W przypadku podmiotów zagranicznych zgłaszających wynalazek do opatentowania przed Urzędem Patentowym RP, korzystanie z usług rzecznika patentowego w postępowaniu przed Urzędem jest obowiązkowe!

Pełna lista kancelarii polskich rzeczników patentowych jest dostępna na stronie Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

WAŻNE!

Aby uzyskać patent na wynalazek, utrzymanie jego istoty w tajemnicy przed zgłoszeniem do opatentowania jest absolutnie konieczne! Jakiekolwiek publiczne ujawnienie wynalazku przed dokonaniem zgłoszenia (np. publikacja w czasopiśmie naukowym wyników własnych badań) powoduje bezpowrotną utratę cechy nowości i w konsekwencji zdolności patentowej rozwiązania!

Więcej informacji na temat procedur zgłoszeniowych wynalazków znajdą Państwo w publikacji Urzędu Patentowego RP pt.: “Poradnik wynalazcy. Procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym, europejskim i międzynarodowym.”
Więcej informacji na temat zdolności patentowej wynalazków (oraz wzorów użytkowych) znajdą Państwo w publikacji Urzędu Patentowego RP pt.: “Poradnik wynalazcy. Metodyka badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych”.

Zachęcamy do lektury obu publikacji!

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą lub masz pytania to zapraszamy do kontaktu.
Translator