Podstawowe informacje

Rzecznik patentowy działa w sprawach własności przemysłowej. Dokładna definicja zawodu rzecznika patentowego w Polsce i zakres jego działalności określa Art. 4.1 oraz 9.1 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z dnia 21 maja 2001 r.), zgodnie z którą, rzecznik patentowy:

 • świadczy pomoc w sprawach własności przemysłowej osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz
 • występuje w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed Urzędem Patentowym, sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej.”

Samo pojecie własności przemysłowej zdefiniowane zostało w 1883 roku w Art. 1.2 Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 roku i obejmuje także zwalczanie nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którą przedmiotem ochrony własności przemysłowej są:

 • patenty na wynalazki,
 • wzory użytkowe,
 • wzory przemysłowe,
 • znaki towarowe,
 • znaki usługowe,
 • nazwa handlowa
 • oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia,
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Zakres spraw określanych mianem „nieuczciwej konkurencji” określony jest w Art. 3.1. polskiej Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którą czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta, takie jak, między innymi:

 • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,
 • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług,
 • wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług,
 • naśladownictwo produktów,
 • nieuczciwa lub zakazana reklama,
 • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,

Zgodnie z Art. 283 oraz 284 Ustawy z 30 czerwca Prawo własności przemysłowej sprawy dotyczące roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej, takie jak między innymi sprawy o naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji nienależące do kompetencji innych organów, rozstrzygane są, z zastrzeżeniem art. 257, w trybie postępowania cywilnego na zasadach ogólnych.

Szczegółowy zakres usług dotyczących naruszeń praw wyłącznych omawiamy także odrębnie na pozostałych stronach dotyczących poszczególnych praw wyłącznych.

NASZE USŁUGI:

Nasze biuro prowadzi wszelkie postępowania prawne z zakresu zwalczania wyżej wymienionych działań nieuczciwej konkurencji a także naruszeń praw wyłącznych:

 • redagujemy pisma ostrzegawcze,
 • prowadzimy mediacje,
 • negocjujemy ugody, porozumienia, umowy
 • sporządzamy umowy (przeniesienia praw, licencyjne, o współistnieniu),
 • prowadzimy postępowania w sprawach o naruszenie praw wyłącznych przed sądami powszechnymi,
 • prowadzimy postępowania przed organami ścigania, w tym przed Policją i Prokuraturą,
 • składamy wnioski o zabezpieczenie dowodów oraz o zabezpieczenie roszczeń,
 • posiadamy doświadczenie we współpracy z Urzędem Celnym oraz innymi organami orzekającymi w sprawach z zakresu własności przemysłowej takimi jak: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Inspekcja Handlowa, Rzecznik Praw Konsumenta.
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą lub masz pytania to zapraszamy do kontaktu.
Translator